TREDJE ETASJE  -  SAMFUNNSHUSET KOLBOTN SA

Nyhetsbrev til andelseiere i Samfunnshuset Kolbotn SA

Årsmøtet 2021

Vedlagt er varsel om at årsmøtet for 2021 er fastsatt til 25. mai. I fjor ventet vi med årsmøtet til juni for at vi skulle kunne samles fysisk. I år har vi ventet i det lengste med innkallingen, og håper at det lar seg gjennomføre i våre nyoppussede lokaler i mai.

Hvis smittevernreglene fortsatt er for strenge til at møtet kan holdes fysisk, vil vi gjennomføre møtet digitalt til samme tid, trolig på Zoom.

Kriseårene 2020 - 21

Det er nok ingen overdrivelse å betegne årene 2020 og 2021 som kriseår for vår virksomhet. En bedrift som utelukkende driver utleie av lokaler til arrangementer rammes hardt når folk har forbud mot å samles. Nå har vi stort sett kun inntekter fra leieavtalen med kommunen om seniorsenteret og parkeringsplassene våre, mens alle private arrangementer er avlyst.

I 2020 falt inntektene med kr 860 850 sammenlignet med året før. Vi fikk kun kr 27 445 i kompensasjon fra den statlige ordningen. Innsparingstiltakene som styret iverksatte, særlig permittering av ansatte, førte til at kostnadene ble kr 300 000 lavere enn i 2019. Koronatapet ble altså cirka 530 000 kroner.

Årsmøtet i 2020 ga grønt lys for å bruke tiden med stengte lokaler til å slipe gulv, male vegger, rense gardiner, oppgradere til moderne LED-lys, oppgradere lydanlegg og prosjektorer etc. Kostnadene til dette i 2020 var nærmere 1,5 millioner, som er belastet driftsregnskapet i 2020. I tillegg kommer 0,5 millioner kroner som er en oppgradering av standarden og derfor er ført som eiendel i balansen, og det gir kr 100.000 i økte avskrivninger i 2020.

Samlet underskudd i 2020 ser ut for å bli 2,27 millioner kroner.

I januar 2021 kom regningen for bytte av nesten alle bord, stoler og salongmøbler, så vi må regne nærmere 1 million kroner i ekstra kostnad i år også. Dermed er hele vedlikeholdsetterslepet hentet inn, og lokalene må sies å ha blitt vesentlig mer presentable og attraktive for utleie!

Vi må regne med et betydelig underskudd i 2021. I januar og februar er leieinntektene

kr 250 000 lavere enn i 2020. Vi søker nå om kompensasjon også gjennom den nye kommunale ordningen, men forventningene er ikke særlig store fordi potten er liten. Selskapet vil fortsatt ha en solid økonomi selv med et stort underskudd også i 2021, men planen var jo å bruke av de oppsparte midlene til omstilling/modernisering som vil gi mer lønnsom drift i årene fremover og ikke til å dekke koronaunderskudd.

På årsmøtet vil det bli gitt en oppdatering om den økonomiske status etter 15 måneder med nedstengninger og full oppussing og utskifting av møbler. Styret vil også legge frem sin oppdaterte plan for perioden 2021 - 2024.

Behov for å velge ny revisor på grunn av dødsfall

Tidlig på nyåret mottok vi det høyst uventede budskap om at vår revisor, Kristin Solberg, er død.

Solberg drev sitt eget revisjonsselskap, og hun hadde en gjensidig avtale med en annen revisor i samme kontorfellesskap om at de skulle stille opp for hverandre hvis noe uventet skulle skje. Vi har vært i kontakt med den andre revisoren, statsautorisert revisor Lill Ann Monge (Monge Revisjon, org nr 919 260 017), og hun bekrefter at hun er villig til å påta seg oppdraget med å revidere regnskapet for 2020. Hun og Solberg hadde felles rutiner og jobbet tett gjennom hvert sitt enkeltmannsforetak. Hun bruker de samme programmer som Solberg, og har også samme betingelser.

Styret vil forslå for årsmøtet at hun velges til ny revisor.

Formelt må en ny revisor velges av årsmøtet. Styret mener det er unødvendig å innkalle til et ekstraordinært årsmøte kun for å velge revisor. Derfor foreslår styret at Monge får i oppdrag å revidere regnskapet etter vanlige metoder allerede nå, og at valg av revisor bli første punkt på årsmøtet etter konstitueringen. Hvis hun blir valgt, kan hun signere revisjonsberetningen under møtet og registreres som revisor i tide for skattemeldingen. Dermed kan et revidert regnskap behandles på årsmøtet på vanlig måte.

Dersom noen av andelseierne forlanger ekstraordinært årsmøte om denne saken, ber vi om varsel om dette innen 2 uker.

For styret i Samfunnshuset Kolbotn SA

Leif Wien Jensen

Kolbotn, 25. mars 2021