SAMFUNNSHUSET KOLBOTN SA

ANDELSEIERE I SAMFUNNSHUSET

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I samsvar med vedtektenes § 7 har vi gleden av å innkalle andelseierne til ordinært årsmøte:

Onsdag 26. mai 2021 - kl.18.00. Digitalt Årsmøte.

Dersom smittevernreglene ikke gjør det mulig med fysisk møte, vil årsmøtet bli avholdt digitalt til samme tid.

Følgende saker skal behandles:

1. Styret presenterer planer for videre utvikling av Samfunnshuset Kolbotn SA, og inviterer til diskusjon om:

a) Behovet for vedlikehold og oppussing av lokaler, teknisk utstyr og inventar

b) Plan for den langsiktige forvaltning og utvikling av eierrollen

c) Tanker om fremtidig driftsmodell som kan gi økonomisk balanse i driften

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsmøtets dagsorden

4. Valg av ordstyrer, protokollfører og to representanter til å signere protokollen sammen med ordstyrer, samt registrering av stemmeberettigede.

5. Valg av revisor

6. Styrets årsberetning

7. Regnskap

8. Revisors beretning

9. Honorar til revisor

10. Kontrollkomiteens årsberetning

11. Godtgjørelse til styret og øvrige tillitsvalgte

12. Forslag til vedtektsendringer

a) Forslag om å redusere fra 7 til 5 styremedlemmer

b) Forslag om å stryke kravet om at årsmøtet må innkalles med betalt annonse i avisene

13. Innkomne saker

14. Disponering av årets resultat

15. Budsjett for driftsåret 2021

16. Valg av:

a. Styre

b. Kontrollkomité

c. Valgkomité

Saker som ønskes behandlet, sendes på e-post til post@samfunnshuset.no eller til Samfunnshuset Kolbotn SA - v/styreleder, PB 1001 Sentrum, 1418 Kolbotn innen 25. april 2021. Fullstendig saksliste med årsberetning, regnskap og budsjettforslag blir sendt senere og lagt ut på forsiden til våre nettsider www.samfunnshuset.no.

Det fremgår av listen som er vedlagt denne underretningen hvilket antall representanter den enkelte andelseier kan møte med i årsmøtet. Vi ber om at vedlagte fullmaktsskjema blir utfylt og returnert på e-post innen 25. april 2021. Det kan også sendes til postadressen som er angitt over eller leveres på kontoret.

Dersom du som mottar denne underretningen ikke selv er rette vedkommende, anmoder vi om at du sender den videre til rette vedkommende. Vær vennlig å orientere oss om slike endringer.

Styret vil oppfordre andelseiere til å fremme forslag på kandidater til Samfunnshusets organer, og viser til henvendelse direkte fra valgkomiteen om dette. Vi ber om at forslag blir sendt til valgkomitéen snarest mulig.

Valgkomiteen består av Torgrim Bilstad (leder), Gunnar Bjørland og Pia Tryland.

Kontrollkomiteen består av Geir Kaalstad, Finn Edvardsen og Roar Gulbrandsen.

Styret vil sterkt anmode våre andelseiere om å delta på årsmøtet.

Kolbotn, 25. mars 2021

Samfunnshuset Kolbotn SA

Leif Wien Jensen

Styreleder


Til

Samfunnshuset Kolbotn SA i Kolben

Postboks 1001 Sentrum

1418 Kolbotn

Helst til post@samfunnshuset.no

Dato: ...............

Vedr.: Samfunnshusets årsmøte 26.mai 2021.

I henhold til SAMFUNNSHUSET KOLBOTN SA's anmodning i foreløpig innkalling av 25. mars 2021, underrettes om at vi vil være representert på årsmøtet med følgende representanter:

Navn Adresse

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................

for

______________________________________________________________________

Andelseiers navn

NB! Retur til Samfunnshuset Kolbotn SA innen 25. april 2021.

Vi mottar gjerne påmeldingen på e-post - post@samfunnshuset.no