Til årsmøte i Samfunnshuset Kolbotn SA 22.april 2020.

RAPPORT FRA KONTROLLKOMMITEEN I SAMFUNNSHUSET KOLBOTN SA

Kontrollkomiteen i Samfunnshuset Kolbotn SA har for året 2019 bestått av

Geir Kaalstad (leder), Finn E. Edvartsen (medlem), Eivind Hovden (medlem)

Kontrollkomiteen (KK) har løpende fått tilsendt sakslister, sakspapirer og protokoller fra styrets møter og aktiviteter, samt månedlig oversikt over utleievirksomheten. (både utleiebelegg og omsetning). KK har i perioden hatt 1 møte med styrets leder. KK har på dette grunnlag fått utfyllende opplysninger og kommentarer til styrets arbeid, drift og mandat.

Kontrollkomiteen har gjennomgått årsberetningen og regnskap. Vi mener at dokumentene gir et godt inntrykk for Samfunnshuset Kolbotn SA, stilling og at selskapets drift er i samsvar med vedtektene. Vi tilrår derfor at årsberetning og regnskap for 2019 blir godkjent.

Bemerkning fra KK:

Kontantstrømmen for 2019 hadde en positiv utvikling. kr 273.111 (2018 kr 158.114)

Styret har forvaltet rollen som eier, forvalter og bruker på en fornuftig måte for 2019, som vil gi Samfunnshuset bedre muligheter for våre fremtidige utfordringer. Langsiktig planlegging og strategi er påbegynt.

Kolbotn, 22.april 2020

Geir Kaalstad               Finn E. Edvardsen           Eivind Hovden

(sign)                            (sign)                                (sign)                                                                                                 


Email / brev til andelseierne, - datert 20.04.2020

Kjære andelseier

Det er vel ingen stor overraskelse at vi er nødt til å utsette årsmøtet.

Nytt tidspunkt er:

Tid: Torsdag 18. juni kl. 1800

Sted: Sal 2, Tredje Etasje i Kolben

Dersom det ikke er mulig å møtes fysisk på dette tidspunktet heller, vil vi gjennomføre årsmøtet som et e-post-møte. Andelseierne blir da bedt om å svare via e-post om de er enige eller uenige i forslag til vedtak på de ulike sakene. Dersom noen har alternative forslag kan det være smart å sende inn dette god tid i før møtet, slik at det er tid til å distribuere forslaget til alle andelseierne.

Dersom det ikke blir fysisk møte, vil vi innkalle til et andelseiermøte ved første anledning over sommeren for å diskutere planene fremover.

Tomme lokaler, bråstopp i inntekter og permitteringer

Dette er sørgelige tider for oss som driver utleie av forsamlingslokaler. Alle arrangementer den nærmeste tiden er avbestilt, og eneste inntekt vil være leieavtalen med kommunen om seniorsenteret. Inntektene i mars ble 138 tusen lavere enn i fjor, og april, mai og juni blir nok enda verre. Vi venter spent på regjeringens beskjed om hvilke begrensninger som skal gjelde etter 15. juni.

Styret har sett seg nødt til å permittere våre to ansatte. Daglig leder er permittert 60 prosent, og vil fra 24. april jobbe tirsdager og torsdager. Renholderen vår er 100 prosent permittert. Lønnskostnadene er den største kostnaden i vårt regnskap, og permitteringene vil veie opp litt over halvparten av den tapte leien.

Regjeringens krisepakke for bedrifter

Vi vil søke om kompensasjon for faste kostnader gjennom krisepakken for bedrifter. Dette vil ikke få så stor effekt for oss fordi vi ikke har husleie, men vi vil få kompensert en del av faste kostnader som strøm, forsikringer, felleskostnader etc.

Nå har fortrinn fremfor konkurrentene våre - vi kan bruke krisetiden til å satse for fremtiden

Våre konkurrenter er restauranter og hoteller, og flere av disse kjemper for å overleve fordi kassa er tom og de ikke har reserver. Vi har derimot mulighet til å bruke denne perioden med tomme lokaler til å fornye oss og gjenåpne med et langt bedre produkt enn vi hadde før. Gulvene har ikke vært slipt siden 2007, gardinene trenger sårt å bli renset og veggene trenger å bli frisket opp med nye, moderne farger. Kostnaden til dette blir cirka 800.000 kroner inkl. mva, og vi kan betale kontant fordi vi har penger i banken. Jobben blir rimeligere fordi vi nå kan jobbe rasjonelt med helt stengte lokaler og gjøre alt ferdig med en gang.

Når vi åpner dørene etter koronakrisen kan vi ønske velkommen til Storstua i Follo - mer presentable lokaler enn noen gang!

Tidsmessig. Fresh! Innbydende.

Styret jobber nå med å innhente tilbud på nye møbler og nytt lydanlegg. Møblene er så nedslitt at vi får negative tilbakemeldinger fra leietagere, og lydanlegget trenger også en oppgradering. Dette blir en såpass stor investering at styret vil forelegge saken for andelseierne til avgjørelse.

Posisjonen som STORSTUA i Follo er ledig - og vi kan ta den!

Styrets vurdering er at vår sjanse til å hevde oss i utleiemarkedet er ved å ta en tydeligere posisjon i markedet. Kjennskapet til lokalene våre er lav- særlig i Ski og Oslo. Ingen andre har tilsvarende lokaler i så mange størrelser, så enkel adkomst og så sentralt plassert nærmest oppå togstasjonen. Vi gleder oss til å presentere styrets planer rundt lanseringen av Storstua når det blir mulig å møtes.

Vi ønsker alle en god vår og forsommer!

Med beste hilsen

Samfunnshuset Kolbotn SA

Leif Wien Jensen

styreleder

Tredje etasje

Samfunnshuset Kolbotn SA

Tlf. 66 80 14 21

post@samfunnshuset.no

www. samfunnshuset.no